Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

W związku z ochroną danych osobowych uczniów XVIII LO im. J.Śniadeckiego w Łodzi i ich rodziców informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest dyrektor uczniów XVIII LO im. J. Śniadeckiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. F. Perla 11.

 2. Dane osobowe Państwa i Waszych dzieci tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie - kształcenia, wychowania i opieki uczniów.

 3. Dane osobowe Państwa i Waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:

  • zastępcy dyrektora w zakresie wykonywanych obowiązków,

  • wychowawcom i nauczycielom w zakresie wykonywanych obowiązków,

  • sekretarzowi szkoły, głównej księgowej i kierownikowi gospodarczemu w zakresie wykonywanych obowiązków,

  • organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli,

  • firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania, oraz ubezpieczenia wycieczki,

  • ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom,

  • poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z potrzebą udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki itp.,

  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia egzaminów maturalnych,

  • policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania.

 4. Dane osobowe, o których jest mowa w pkt. 2., podają Państwo na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r., nr 256., poz. 2572.) oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Inne dane podawane są dobrowolnie.

 5. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka i możliwości dokonania w nich stosownych zmian.

                                                                                                                                       Dyrektor XVIII LO im. J.Śniadeckiego w Łodzi w Łodzi