• Szkoła ludzi z pasją...

Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców działa przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi.
Rada Rodziców - wyciąg ze Statutu XVIII LO

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych szkoły.

4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w pkt. 6, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców w szczególności:

a) pobudza i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) posiada znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; wyraża i przekazuje opinie na temat statutu, planu wychowawczego szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Planu Rozwoju Szkoły,

c) wyraża i przekazuje opinie na temat pracy szkoły,

d) współdziała w zapobieganiu zjawisk patologii społecznej w szkole.

10.  Rada Rodziców deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

Adres:

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Perla 11
94-203 Łódź
tel./fax: 42 633 93 23

E-mail:

sekretariat@liceum18lodz.pl

Kontakt do IOD: kontakt@secretum.eu

Biuletyn Informacji Publicznej :