• Szkoła ludzi z pasją...

Tematy wewnętrznego egzaminu maturalnego

TEMATY WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI

ROK SZKOLNY 2013/2014

LITERATURA

1. Problem ludzkiej samotności. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich XIX i XX wieku.
2. Młodość – różne jej wizje i doświadczenia. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
3. Potomkowie Adama i Ewy. Ukaż motyw raju utraconego i pragnienie Arkadii w literaturze wybranych epok.
4. Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem, ilustrując go wybranymi przykładami literackimi.
5. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
6. Kostium, maska, przebranie. Rozważ funkcjonowanie motywu człowieka ukrywającego swoją tożsamość na podstawie utworów literackich różnych epok.
7. Świat jako labirynt. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
8. Muzyka jako motyw literacki. Omów jego najciekawsze realizacje.
9. Rodzeństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
10. Miasto – synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degeneracji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
11. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
12. Portret zbrodniarza w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
13. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
14. Pisarze kontrowersyjni. Na wybranych przykładach omów twórczość autorów, którzy nie zyskali aprobaty w swojej epoce.
15. Różne sposoby podejścia do problemu starości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
16. Instrument muzyczny jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.
17. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
18. Problem zdrady i zdrajcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
19. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładach wybranych utworów.
20. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 
21. Dokumentaryzm i paraboliczność. Przedstaw różne sposoby opisywania świata w literaturze XX wieku.
22. Wpływ władzy na zachowanie i osobowość człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
23. Małżeństwa literackie. Przedstaw różne modele par w wybranych utworach.
24. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
25. Turpizm jako kategoria estetyczna. Omów zagadnienie na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok.
26. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposób ich kreowania na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok.
27. Postać lekarza w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
28. Motyw szaleńca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
29. Topos miłości matczynej i ojcowskiej w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
30. Praca – źródło radości czy smutna konieczność? Rozważ, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
31. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów na wybranych przykładach.
32. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
33. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
34. Humor i jego funkcje w dziele literackim. Przedstaw na wybranych przykładach.
35. Literatura XX wieku wobec wiary i świętości. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
36. Portrety Żydów w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw charakterystykę postaci intrygujących, znaczących lub ważnych dla idei utworów na wybranych przykładach literackich.
37. Etos rycerski w dziełach literackich różnych epok. Omów temat w oparciu o wybrane utwory.
38. Ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach.
39. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na przykładzie wybranych dzieł literackich.
40. Obrazy tyranii w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.
41. Kostium historyczny jako sposób mówienia o problemach Polaków. Omów na wybranych przykładach literackich.
42. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
43. Demaskacja mechanizmów totalitaryzmu w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
44. Polski dwór – od  sielanki do groteski. Przedstaw różne ujęcia tematu w literaturze.
45. Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów literackich XIX i XX wieku.
46. Polscy twórcy wobec mitów narodowych. Rozważ zagadnienie w oparciu o utwory literackie różnych epok.
47. Różne sposoby funkcjonowania horacjańskiego carpe diem w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 
48. Mistrzowie i uczniowie. Omów świadome wykorzystanie wzorów literackich w wybranych tekstach pochodzących z różnych epok.
49. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
50. Groteska jako kategoria estetyczna. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów literackich.
51. Siedem polskich grzechów głównych – rozważania na temat naszych wad narodowych. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich różnych epok.
52. Samotność poety. Przedstaw różne ujęcia motywu na wybranych przykładach literackich.
53. Poeta jako komentator współczesnego mu świata. Omów na wybranych przykładach.
54. Motyw utraconej ojczyzny w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
55. Omów zagadnienie odpowiedzialności człowieka za własne czyny i decyzje w kontekście wybranych utworów literackich.
56. Ziemiańsko-rycerski model życia w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich różnych epok.
57. Inspiracje biblijne w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
58. Świat – teatr, człowiek – aktor. Omów funkcję toposu w wybranych utworach literackich.
59. Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
60. Pan i sługa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
61. Człowiek w sytuacji próby. Odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ, jakie wartości moralne kierowały postępowaniem ludzi w okresie wojny i okupacji.
62. Pytania o sens cierpienia w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
63. Motyw winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
64. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje.
65. Wykaż obecność motywu non omnis moriar w literaturze polskiej różnych epok.
66. Motyw gór i jego funkcje w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości autorów wybranych epok.
67. Polskie pieśni patriotyczne – ich wartość literacka i znaczenie w życiu narodu. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
68. Emancypacja kobiet jako temat literatury XIX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
69. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej. Rozważ, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
70. Współczesne romanse na tle wybitnych dzieł o tematyce miłosnej. Wskaż podobieństwa i różnice.
71. Bohaterowie utworów literackich w walce z przeciwnościami losu. Zaprezentuj i oceń wybrane postacie.
72. Pojedynek jako motyw literacki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
73. Obrazy wsi jako realizacje mitu arkadyjskiego. Przedstaw problem na przykładach utworów literackich różnych epok.
74. Demaskowanie form, konwenansów, pozorów w wybranych dziełach literatury polskiej. Omów funkcje tego zabiegu, odwołując się do wybranych przykładów.
75. Kreacje zwierzęce i ich funkcja w literaturze polskiej i światowej. Omów na wybranych przykładach.
76. Poezja kobieca o miłości. Porównaj ujęcie tego tematu w modernizmie, dwudziestoleciu międzywojennym i poezji współczesnej.
77. Motyw szkoły w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
78. Rola sztuki w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
79. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.
80. Smutek i melancholia jako motywy literackie. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
81. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.
82. Portrety cudzoziemców w literaturze polskiej. Przedstaw i oceń stopień wnikliwości pisarzy w ich tworzeniu.
83. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.
84. Wierność ideałom i kompromis w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
85. Jedzenie jako czynność przynosząca także pożytek sercu. Omów na wybranych przykładach z literatury różnych epok.
86. Odkupienie win jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
87. Kresy w literaturze polskiej XIX i XX w. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
88. Utopia i antyutopia w literaturze wybranych epok. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów. 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Różne sposoby wykorzystywania motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
2. Motyw arkadyjski w literaturze, malarstwie i współczesnej reklamie. Omów jego funkcję na wybranych przykładach.
3. Odwołując się do wybranych przykładów, zanalizuj różne sposoby ukazania rewolucji w literaturze i sztuce.
4. Spadkobiercy herosów we współczesnej literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
5. Powinowactwa między literaturą a malarstwem w epoce modernizmu. Przedstaw na wybranych przykładach.
6. Różne ujęcia motywu końca świata w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
7. Artysta w rękach władzy. Przedstaw problem w oparciu o wybrane dzieła literackie i filmowe. 
8. Moralność a pieniądze. Zaprezentuj problem na przykładzie wybranych dzieł literackich i filmowych.
9. Funkcje stroju. Omów, analizując wybrane przykłady tekstów kultury.
10. Omów funkcjonowanie motywu miłości i śmierci w wybranych dziełach literatury i sztuki.
11. Wskaż ślady zainteresowania kulturą Wschodu w literaturze, malarstwie, muzyce i modzie europejskiej.
12. Obraz i ocena powstań narodowowyzwoleńczych w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
13. Zaprezentuj motyw ogrodu w realistycznym i metaforycznym ujęciu twórców literatury oraz malarzy różnych epok.
14. Karykatura w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw jej funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
15. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji pierwowzoru. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Portret bohemy artystycznej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
17. Natura jako temat literatury i malarstwa XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
18. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o człowieku i jego losie. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
19. Różne sposoby przestawiania postaci anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
20. Wizja powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
21. Jak choroba może wpływać na losy człowieka? Odpowiedz, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.
22. Pory roku w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
23. Różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
24. Śmierć bliskich punktem zwrotnym w życiu człowieka. Omów temat na przykładzie wybranych dzieł literackich i filmowych.
25. Graffiti jako język kultury. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
26. Obraz Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
27. Dokonując analizy wybranych dzieł, przedstaw różne koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze.
28. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Na wybranych przykładach przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
29. Obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie XVIII i XIX wieku. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
30. Dramaty Williama Szekspira a ich współczesne sceniczne i filmowe realizacje. Omów na wybranych przykładach.
31. Cywilizacja – spełnienie ludzkich dążeń i ambicji czy pułapka bez wyjścia. Rozważ problem na podstawie obrazów cywilizacji w literaturze i innych sztukach.
32. Przywołując wybrane przykłady, ustosunkuj się do obrazu świata przedstawionego w literaturze i sztuce socrealizmu.
33. Portrety świętych utrwalone w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
34. Literackie i filmowe obrazy Łodzi. Omów na wybranych przykładach.
35. Naturalistyczna koncepcja człowieka i społeczeństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
36. Literackie i malarskie portrety kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach.
37. Topos Fortuny w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
38. Człowiek i morze – stały motyw w malarstwie i literaturze. Omawiając, odwołaj się do wybranych przykładów.
39. Surrealizm w malarstwie i literaturze. Porównaj obrazy świata i jego funkcje.
40. Sposoby portretowania dziecka w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
41. Kultura masowa — dobrodziejstwo czy przekleństwo naszego wieku? Przedstaw i oceń zjawisko na przykładzie literatury i innych tekstów kultury.
42. Na wybranych przykładach omów obecność kiczu i jego funkcje w literaturze i sztuce.
43. Motyw przyrody tatrzańskiej i stylu zakopiańskiego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
44. Literatura i film grozy. Omów na wybranych przykładach.
45. Symbol w sztuce i literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
46. Na przykładzie wybranych dzieł literackich i malarskich omów różne obrazy macierzyństwa.
47. Sport jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.
48. Przedstaw różnorodne funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
49. Bohaterowie w sutannie i habicie. Przedstaw różne wizerunki księży i zakonników w wybranych dziełach literackich i filmowych.
50. „Szary człowiek też jest bohaterem” – przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.
51. Literackie i filmowe obrazy Holocaustu. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.
52. Obcy, inny, odmieniec jako bohater literacki i filmowy. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.           
53. Konszachty z siłami nieczystymi. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w literaturze i sztuce.
54. Funkcje motywu powrotu w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
55. Topos vanitas w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
56. Mafiozo, gangster, przestępca jako nowy typ bohatera. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie i filmowe.
57. Obraz świata rzeczywistego w tekstach polskiego hip hopu. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów.
58. Postać wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

JĘZYK

1. Język osobowości telewizyjnych. Dokonaj analizy na podstawie zasobu słownictwa, skuteczności komunikacji i cech indywidualnych języka.
2. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
3. Język jako narzędzie władzy. Dokonaj analizy wypowiedzi współczesnych polityków.
4. Poetyka tekstów piosenek muzyki młodzieżowej. Na przykładzie wybranych piosenek dokonaj analizy ich języka i oceń go pod względem funkcji estetycznej.
5. Język poezji barokowej. Scharakteryzuj, przywołując teksty tej epoki. 
6. Na wybranych przykładach omów rolę frazeologizmów w poezji współczesnej.
7. Przedstaw eksperymenty poetyckie i zabawy słowem oraz ich funkcje w poezji lingwistycznej.
8. Gwara uczniowska w twojej szkole — dokonaj analizy zebranego materiału.
9. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągania. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie.
10. Tytuł artykułu prasowego. Omów językowe sposoby osiągania atrakcyjności tytułów prasowych.
11. Omów funkcję archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych.
12. Stylizacja biblijna i jej funkcje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów różnych epok.
13. Funkcje i sposób wykorzystywania stylizacji gwarowej w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów wybranej epoki, np. Młodej Polski.
14. Ukaż odmiany i funkcje stylizacji środowiskowej w literaturze XX wieku.
15. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Omów zagadnienie i oceń zachodzące zmiany.
16. Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń językowych. Oceń na wybranych przykładach, które są niezbędne, a które zbyteczne.
17. Język uczniowski bohaterów utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
18. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
19. Różne sposoby tworzenia nowych wyrazów w języku polskim. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
20. Omów rolę neologizmów w tworzeniu nowej wizji rzeczywistości w poezji XIX i XX wieku.

Adres:

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Perla 11
94-203 Łódź
tel./fax: 42 633 93 23

E-mail:

sekretariat@liceum18lodz.pl

Kontakt do IOD: kontakt@secretum.eu

Biuletyn Informacji Publicznej :