Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca szkoły: Kinga Grabowska

Zastępca: Piotr Wasilewski

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły.
2. Cele i zadania Samorządu
a) reprezentacja uczniów na terenie szkoły,
b) współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w
rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów,
c) współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych,
d) szerzenie oświaty zdrowotnej,
e) propagowanie rożnych form sztuki,
f) rozszerzenie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami
nauki i kultury,
g) pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
4. Klasa wybiera spośród siebie trzech reprezentantów, drogą
głosowania (za zgodą typowanego) do uczestnictwa w pracach
Samorządu.
5. Wszystkie trójki klasowe tworzą Samorząd Uczniowski (szkolny).
6. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest drogą
wyborów wśród zgłoszonych kandydatów.
7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z:
przewodniczącego i zastępcy .
8. Opiekun Samorządu
a) Opiekunami samorządu mogą być nauczyciele wybierani w
głosowaniu ogólnym przez Samorząd Uczniowski
b) Opiekuna Samorządu może wskazać dyrektor szkoły.
9. Uchwały Samorządu
a) Uchwały Samorządu podejmowane są na zebraniach – większością
głosów.
10.Wybory do Samorządu Uczniowskiego
a) Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się drogą
głosowanie powszechnego, tajnego, bezpośredniego i równego.
b) Listy kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego
muszą być rozplakatowane co najmniej 3 dni przed datą wyborów.
c) Na terenie szkoły może być prowadzona kampania wyborcza
poszczególnych kandydatów.
d) Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu.
e) Głosowanie musi odbyć się w obecności wybieranej przez
uczniów Komisji Wyborczej i opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
f) Po podliczeniu głosów wyniki wyborów muszą być ogłoszone na
tablicy samorządu oraz
11. Kandydat na Przewodniczącego SU powinien:
a) mieć przynajmniej ocenę dobrą zachowania,
b) reprezentować postawy godne naśladowania.
14. Przewodniczącego SU można odwołać ze stanowiska w następujących
przypadkach:
a) gdy jego ocena z zachowania za okres pierwszy jest niższa niż
poprawna,
b) gdy otrzyma naganne Dyrektora Szkoły,
c) gdy jego frekwencja w okresie pierwszym wyniesie mniej niż 70%
(godziny nieusprawiedliwione),
d) gdy rażąco złamie Statut Szkoły,
15. W przypadku odwołania przewodniczącego SU z jego stanowiska, jego
obowiązki przejmuje zastępca. Obowiązki zastępcy, osoba, która zdobyła
kolejną ilość głosów.
12. Zebrania Samorządu Uczniowskiego
a) Spotkania Samorządu odbywać się powinny w miarę potrzeby.
b) Zebrania Prezydium Samorząd Uczniowskiego odbywać powinny się co
najmniej raz w miesiącu lub częściej na wniosek opiekunów Samorząd
Uczniowskiego, członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
13. Fundusze własne samorządu zdobywane są przez:
a) organizowane dyskotek i imprez szkolnych,
b) kiermasze,
c) giełdy,
d) dobrowolne składki.
14. Regulamin Samorządu Uczniowskiego może być zmieniony na zebraniu
Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów, po przedyskutowaniu
zmian we wszystkich klasach.